Det kan se ut som du har skrudd av JavaScript i nettleseren din. Vi har pr�vd � tilpasse siden for bruk uten JavaScript, men det vil dessverre resultere i noe redusert funksjonalitet

Hopp til hovedinnhold
22. mai - 5. juni 2024

Styret, vedtekter og rapporter

Styret for Festspillene i Bergen

  • Thorhild Widvey (Den norske stat) - styreleder
  • Hilde Onarheim (Bergen kommune)
  • Silja Ekeland Bjørkly (Vestland fylkeskommune)
  • Stian Davies (Vestland fylkeskommune)
  • Dag Rune Olsen (Festspillenes representantskap)
  • Nina Skage (Festspillenes representantskap)
  • Karianne Mjelde (Ansattes representant) 

Vedtekter

Fastsatt av Fylkesmannen i Hordaland i brev av 21. januar 1989, med endringer stadfestet av Fylkesmannen i brev av 21. januar 1991, i brev 4. februar 1992, i brev av 8. mai 1996, i brev av 17. september 1997, brev av 18. november 2002 og 23. november 2011.

§1 FORMÅL 
STIFTELSEN FESTSPILLENE I BERGEN har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

- Arrangementene skal gi et bilde av de beste norske og internasjonale kunstfrembringelser, vesentlig innenfor musikk, men også ballett, opera, teater, folklore og andre kunstarter.

- Festspillenes målsetting er å være den fremste norske manifestasjon i sitt slag, med internasjonal gjennomslagskraft.

§2 KAPITAL 
Stiftelsens grunnkapital utgjør NOK 450.000. Styret har, med Representantskapets tilslutning, adgang til å etablere et reservefond for Festspillene.

§3 REPRESENTANTSKAPET 
3.1 Stiftelsen skal ha et representantskap på 10 medlemmer med personlige varamedlemmer, slik:

Den norske stat 1 medlem 
Hordaland fylkeskommune 1 medlem 
Bergen kommune 1 medlem 
Stiftelsen Harmonien 1 medlem 
Den Nationale Scene 1 medlem 
O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond 1 medlem*
Grieghallen 1 medlem 
Universitetet i Bergen 1 medlem 
Kunstmuseene i Bergen 1 medlem 
Bergen Kunsthall 1 medlem

*O. Kavli og Knut Kavlis Almennyttige Fond er ikke lenger medlem av representantskapet. Listen over medlemmer vil bli oppdatert ved neste vedtekstendring.

Medlemmene skal ha innsikt i og kompetanse relevant for Festspillene.

3.2 Representantskapets medlemmer oppnevnes for 4 år. Nyutnevnelse i funksjonstiden finner sted bare ved ledighet. Ingen kan sammenhengende fungere som medlem i mer enn 8 år.

3.3 Minst 6 av Representantskapets medlemmer skal være bosatt i Bergen/Hordaland.

3.4 Representantskapet skal ha en ordfører og en varaordfører som velges av og blant medlemmene.

3.5 Representantskapet har som oppgave: 
- å gi råd til Festspillenes styre om den langsiktige utvikling av Festspillene og om samarbeidet mellom Festspillene og andre lokale og nasjonale kulturinstitusjoner. 
- å avgi uttalelse om budsjett, regnskap og årsmelding før oversendelse til tilskuddspartnerne (jf. § 7). 
- å velge 2 styremedlemmer med personlige varamedlemmer. 
- å utpeke en valgkomitè som fremmer forslag til valg av de 2 medlemmer av styret, og varamedlemmer, som velges av Representantskapet.

3.6 Representantskapet holder møter minst 2 ganger i året og når ordføreren eller minst 3 medlemmer krever det. Ordføreren innkaller skriftlig til møtene med minst 2 ukers varsel, med angivelse av de saker som skal behandles. Styret kan med 1 ukes varsel be om at en sak forelegges for Representantskapet.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 7 medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme. Det føres protokoll fra forhandlingene.

Ordføreren kan beslutte å innkalle Styret og Kunstnerisk Råd til felles rådslagning med Representantskapet.

§ 4 STYRET 
4.1 Stiftelsen skal ha et styre på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Samtlige velges for 4 år om gangen. Et representantskapsmedlem kan ikke sitte i Styret. Ingen kan være styremedlem i mer enn 8 år. Formannen har dobbeltstemme ved stemmelikhet, dog ikke i ansettelsessaker.

Den norske stat oppnevner Styrets leder med varamedlem. Hordaland Fylkeskommune oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer.  Bergen Kommune oppnevner 1 styremedlem med varamedlem. Representantskapet oppnevner 2 styremedlemmer med varamedlemmer, mens 1 styremedlem med varamedlem oppnevnes av - og blant - de fast ansatte i Festspillene. 

Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at nyvalgte medlemmer tiltrer 1. januar.

Bestemmelsestiden i første ledd om tjenestetidens lengde gjelder ikke for styremedlem som er valgt blant de ansatte i Festspillene.

4.2 Styret, som er stiftelsens øverste organ, har som oppgave: 
- å forestå forvaltningen av Stiftelsen anliggender 
- å påse at økonomi og formuesforvaltning samt kontraktsforpliktelser er gjenstand for betryggende kontroll. Regnskap føres i overrensstemmelse med regnskapslovens regler. 
- å ha det overordnede økonomiske og driftsmessige ansvar for Stiftelsen. 
- å ansette direktør og annet ledende personale. 
- å vedta Stiftelsens budsjett.

4.3 Styret skal sørge for at: 
- årsregnskap, årsmelding, revisjonsmelding samt utskrift av årsmøtets protokoller sendes tilskuddspartnerne ved låneopptak og andre større finansielle disposisjoner.

§ 5 DIREKTØR - KUNSTNERISK LEDER 
5.1 Stiftelsen skal ha en direktør som skal være  ansvarlig for den kunstneriske ledelse og overfor  styret ansvarlig for den økonomiske drift av virksomheten og organisering av de årlige arrangementer.

5.2 Direktøren ansettes på åremål. Styret fastsetter åremålsperioden. Etter utløpet av åremålsperioden kan det avtales ny åremålsperiode, eventuelt fast ansettelse.

5.3 Etter forslag fra direktøren oppnevner styret et Kunstnerisk Råd som skal ha en   rådgivende funksjon og bistå direktøren i kunstneriske spørsmål.

5.4 Direktøren er ansvarlig for inngåelse av kontrakter med kunstnere og gjestende ensembler innenfor de fastsatte økonomiske rammer. Styret kan gi særskilt instruks for økonomiforvaltningen.

§ 6 REGNSKAP OG REVISJON 
Stiftelsen skal følge de til enhver tid gjeldende regler om regnskapføring og revisjon.
Representantskapet velger stiftelsens revisorer. Valget krever tilslutning fra representantene for alle tilskuddspartnerne. Tilskuddspartnerne godkjenner årsoppgjøret.

§ 7 VEDTEKTSENDRING 
Endring av disse vedtekter krever tilslutning fra Representantskapet og samtlige tre tilskuddspartnere - Staten, Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. 
Vedtektsendring skal godkjennes av offentlig myndighet overensstemmende    med stiftelseslovens regler for omdanning.

§ 8 OPPLØSNING 
Oppløsning av Stiftelsen krever tilslutning fra Representantskapet og samtlige tre tilskuddspartnere - Staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

§ 9 UTFYLLENDE BESTEMMELSER 
For øvrig gjelder stiftelseslovens regler og deretter reglene i aksjeloven, så langt disse passer.

Rapporter og årsregnskap

Rapport 2022, inkludert regnskap med noter (pdf)

Rapport 2021, inkludert regnskap med noter (pdf)

Rapport 2020, inkludert regnskap med noter (pdf)

Rapport 2019, inkludert regnskap med noter (bladbar pdf / pdf)

Rapport 2018, inkludert regnskap med noter (bladbar pdf / pdf)

Årsregnskap 2017
Rapport 2017 (bladbar pdf / pdf)

Årsregnskap 2016
Rapport 2016 (bladbar pdf / pdf)

Årsregnskap 2015
Rapport 2015 (bladbar pdf / pdf)

Årsregnskap 2014
Rapport 2014 (bladbar pdf / pdf)

Årsregnskap 2013
Rapport 2013 (bladbar pdf / pdf)

Årsregnskap 2012
Rapport 2012

Årsregnskap 2011
Rapport 2011

Årsregnskap 2010
Rapport 2010

Årsregnskap 2009
Rapport 2009

Rapport 2008

Samtale

Koblet til chatbot
Hei! Ingen festspillansatte er tilgjengelige, men kanskje jeg kan hjelpe?
Hei! Jeg er Festspillenes chatbot. Hva kan jeg hjelpe deg med?

Hei! Kan vi hjelpe deg med noe?

Takk for praten!